โครงการบรรยาย เรื่อง “การใช้ EdPEx เพื่อพัฒนา SciKUได้อย่างไร”

ปิดความเห็น บน โครงการบรรยาย เรื่อง “การใช้ EdPEx เพื่อพัฒนา SciKUได้อย่างไร” 188

คณะวิทยาศาสตร์ มก. จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การใช้ EdPEx เพื่อพัฒนา SciKUได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)และนำไปใช้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้ การบริหารตามแนวทาง EdPEx ในปี 2561 นี้ด้วย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศSciKU : Quality and Excellenceคณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรระดับสูง คือ

     รองศาสตราจารย์ภก ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารองค์กรของบุคลากรทุกท่าน มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์

     รายนามวิทยากร ดังนี้

speaker01 speaker02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ภก ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

12274199_450918591775507_8297307914923073383_n 12311206_450919148442118_5496536168113599258_n 12316571_450919001775466_9137484976704197818_n
12316427_450919208442112_4205719452353423548_n 11046285_450918595108840_6059449741163801828_n 12308817_450918178442215_1543063935334922047_n
12311330_450918835108816_800127892608043713_n 12295362_450918861775480_1890756969766529263_n ipicture
Tagged with: ,

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์