ปฐมนิเทศนิสิต ตรวจสุขภาพนิสิต และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิต ตรวจสุขภาพนิสิต และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 5525
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ปฐมนิเทศภาควิชาตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินคู่มือนิสิต

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 7:30–12:30 น. โดยกำหนดให้นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองของนิสิตใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ ตามกำหนดการดังแนบ

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7:30–9:00 น. การแสดงของวงดนตรี SCI Band
นิสิตลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรับกระเป๋าผ้าเป็นที่ระลึก และอาหารว่าง
ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับอาหารว่าง
9:00–9:15 น. รับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9:15–9:45 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ. ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
9:45–10:00 น. บรรยายเรื่อง Sci Identity (SCI3)
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ. ดร.สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์)
10:00–10:30 น. แนะนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและทุนการศึกษา
โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ผศ. ดร.จริน  กาญจนวรินทร์)
10:30–11:00 น. แนะนำ Sci Student Club
ดำเนินรายการโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ผศ. ดร.จริน  กาญจนวรินทร์)
11:00–12:00 น. บรรยายเรื่อง กุญแจความสุขในวัยเรียน
โดย อ. ดร.เอื้ออนุช  ถนอมวงษ์
12:00–12:30 น. การมอบรางวัลนิสิต คลิป Sci@KU English on Tour
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ. ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน)

การแต่งกายของนิสิต: ชุดนิสิตปกติ

ตารางกำหนดการปฐมนิเทศในส่วนของภาควิชาต่างๆ

ภาควิชา/สาขาวิชา วันที่ เวลา สถานที่
ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 12:00 น. เป็นต้นไป ชั้น 12 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชาเคมี วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 10:00–19:30 น. ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชาชีวเคมี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 7114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชาฟิสิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 655 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 412 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์
ภาควิชาสถิติ วันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 9:00–12:00 น. ห้อง 1002 ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ภาควิชาสัตววิทยา วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
นิสิตเตรียมแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่จัดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางภาควิชา/สาขาวิชาตามความเหมาะสม

กำหนดการตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต สำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ เวลา นิสิตสาขาวิชา
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 08:00–10:00 น. D02 เคมี
D21 เคมีบูรณาการ
D17 เคมีอุตสาหกรรม
D12 สัตววิทยา
10:00–12:00 น. D03 ชีววิทยา
D09 จุลชีววิทยา
D13 ชีวเคมี
13:00–15:00 น. D07 ฟิสิกส์
D11 พฤกษศาสตร์
D18 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
D19 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
D01 คณิตศาสตร์
15:00–16:30 น. D16 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
D10 พันธุศาสตร์
D04 สถิติ
D20 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 13:00–16:00 น. D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเช้า เว้นช่วงสำหรับให้นิสิตไปรับบัตรประจำตัวนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 1. นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ทุกคนให้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น ตามเวลาของแต่ละสาขาวิชา โดยมีรายการการตรวจสุขภาพดังนี้: ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ดัชนีมวลรวม เจาะเลือดคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ตรวจวัดสายตา และทดสอบสุขภาพจิต
 2. นิสิตต้องงดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 3. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ยกเว้นนิสิตที่มีการปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชา ให้แต่งกายตามกำหนดของโครงการ)
 4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอย้ายสิทธิ์บัตรทองจากภูมิลำเนาเดิม มายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร ให้นิสิตเตรียมสำเนาประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมด้วย
 5. นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ไม่ต้องเข้าร่วมการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เนื่องจากนิสิตได้ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า
 6. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ จะได้รับหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในด้านสุขภาพ จำนวน 1 หน่วยโครงการ และ 1 หน่วยชั่วโมง

ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ข้อมูลกำหนดการอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับนิสิตใหม่

 • กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เว็บ https://admission.ku.ac.th
 • กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • กิจกรรมนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่เว็บ https://www.facebook.com/fp.smosciku
 • กำหนดการสำหรับนิสิตผู้สมัครกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงานประสานงาน

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สถานที่ทำการ: เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
 • เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 น. และ 13:00-16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0 2562 5444, 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141-6
 • Facebook: งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์