ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560 368

นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่จดหมายเชิญผู้ปกครอง

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดังรายชื่อด้านล่างนี้ ติดต่อ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิต

***นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์

 

กลับไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์