การตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 11-14 กรกฎาคม 2559

ปิดความเห็น บน การตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 11-14 กรกฎาคม 2559 2366

banner news healthcheck2016

ด้วยในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จริงจังในการดูแลและรักษาสุขภาพสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 59 ทุกคน ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดให้นิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 59 ทุกคน ตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งการตรวจเป็น 4 กลุ่ม ตามตารางดังนี้

banner news healthcheck2016-1 banner news healthcheck2016-2 banner news healthcheck2016-3

banner news healthcheck2016-4

ดาวน์โหลดกำหนดการฉบับประกาศ >> ระเบียบการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ (วพม.) จะใช้ผลตรวจจากทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียมนำมาด้วย

1. เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
2. แบบบันทึกการตรวจคัดกรองยืนยันความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic
3. แบบคาร้องขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มก.
(กรณีนิสิตต้องการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองมายัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ และ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมแนบ
– สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
– สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต (นามามอบให้หลังมอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2559)
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด 150.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. แบบตอบรับผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์

โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> download59 เลื่อนลงไปตรงบริเวณ “เอกสารสำหรับการตรวจสุขภาพสำหรับนิสิตใหม่”

การตรวจสุขภาพที่จะดำเนินการให้แก่นิสิต

1. ตรวจร่างกายเบื้องต้น ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต
2. วัดดัชนีมวลกาย
3. คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอื่นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เจาะเลือดคัดกรองเบาหวาน
5. เอ็กซ์เรย์ปอด
6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

ให้นิสิตที่ตรวจในรอบเช้า งดอาหารหลัง 24:00 น. และนิสิตที่ตรวจในรอบบ่ายงดอาหารหลัง 07:00 น.

***นิสิตที่จะมอบตัวในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ
เพื่อการมอบตัวนิสิตใหม่ในช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 และไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในชุดเอกสำรับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่
คณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการจัดส่งใบรับรองแพทย์ที่ได้จากการตรวจสุขภาพในครังนี้ให้ทางมหาวิทยาลัยต่อไป

<< กลับไปยังข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์