ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 172

banner orientation51

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 59 และผู้ปกครองนิสิต เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยการปฐมนิเทศในปีการศึกษานี้จะประกอบไปด้วย

ช่วงเช้า: เป็นการแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนิสิตใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และระเบียบโดยทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์

ช่วงบ่าย: เป็นการปฐมนิเทศแยกส่วนของภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาจะแนะนำหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียนโดยเฉพาะ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ*
หมายเหตุ: ยกเว้นนิสิตสังกัดภาควิชาเคมี ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปฐมนิเทศในวันก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ ขอให้นิสิตใหม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน ลงทะเบียนพร้อมกันภายในเวลา 08:00 – 08:30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศได้ ที่นี่ และดาวน์โหลดกำหนดการและสถานที่ปฐมนิเทศภาควิชาได้ ที่นี่

หมายเหตุ: นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ นิสิตที่ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศอาจมีปัญหาในด้านการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการดำเนินการอื่นๆ ไม่ครบถ้วน

<< กลับไปหน้าข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์