ข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ปิดความเห็น บน ข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 259

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 4 สิงหาคม 2559

banner orientation51

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ (ปรับปรุง 31 ก.ค. 59)

download59

สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ.

สำหรับนิสิตที่ต้องการกู้ กยศ./กรอ.

กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์

sc51

เข้ากลุ่ม Facebook สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. รหัส 59

KU 76 · Science :: http://fb.com/groups/science.ku76

______________________________________________________________________

ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (อาคาร 10 ชั้น :: SCL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 1002-4 หรือ 1012 หรือ 1042 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.)

Facebook: ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

LINE: @dvb9833s

banner_news_sc51

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์