ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปิดความเห็น บน ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 409

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศกำหนดการคู่มือนิสิตใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดังรายชื่อด้านล่างนี้ ติดต่อ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิต

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

คลิกที่รูปเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดคู่มือนิสิตใหม่ และเอกสารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ

นิสิตใหม่ที่เคยดาวน์โหลด คู่มือนิสิตใหม่ KU 77 ไปแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเอกสารเดิม ดังนี้:

  • การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) (หน้า 32)
    การแต่งกายในการเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จากเดิม เสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม/ขายาวสีเข้ม เป็น ชุดนิสิตถูกระเบียบ (ชุดนิสิตเวลาเรียนปกติ)
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร (หน้า 44)
    นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และครบทุกประเภทกิจกรรม”
  • หอพักนิสิต (หน้า 50)
    รูปแบบหอพักเดิม มีหอพักชาย จำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 668 คน และหอพักหญิงจำนวน 10 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 1,327 คน

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรหัสนิสิตในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

การอัพเดทประวัติส่วนตัวนิสิต สำหรับนิสิตโครงการรับตรง KU-Admission โควตาต่างๆ นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาสถิติ โครงการภาคพิเศษ (สมัครเองที่โครงการ)

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จึงขอความร่วมมือให้นิสิตกรอกข้อมูลใหม่ผ่านระบบออนไลน์ที่รายการ “รายงานตัวออนไลน์ (ทุกโครงการ)” อีกครั้งหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 77 • SC 52

ชื่อกลุ่ม: KU 77 • SC 52

URL: https://www.facebook.com/groups/sci.ku77

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์