แบบฟอร์มคำร้องนิสิต

ปิดความเห็น บน แบบฟอร์มคำร้องนิสิต 27685
1. แบบลงทะเบียน KU 1
2. แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน KU 3
3. คำร้องทั่วไป (General Request)
4. คำร้องทั่วไป (General Request) เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
5. แบบฟอร์มการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
6. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน (Registration Over for a Regular Semester)
7. คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (Registration Less Than 9 Credits (for 4th Year Students and above)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Request for Transferring of Courses & Credits)
9. คำร้องขอเรียนรายวิชาตัวต่อเนื่องควบคู่วิชาพื้นฐาน (เคย F วิชาพื้นฐานมาแล้ว)
10. คำร้องของดเรียนบางรายวิชาล่าช้า (Request for Late Withdrawal of Some Courses)
11. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Request for Late Payment of Academic Tuition Fees)
12. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ (Request for Late Payment of Academic Tuition Fees)
13. คำร้องขอลาป่วย หรือ ลากิจ (Sick / Personal Leave Request)
14. คำร้องขอลาออก (Resignation Form)
15. คำร้องขอลาพักการศึกษา (Request for Leave of Absence)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์