ขอเชิญนิสิตร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

ปิดความเห็น บน ขอเชิญนิสิตร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ 151

banner evaluation extended

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีในสังกัดคณะทุกท่าน เข้าร่วมประเมินสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อที่คณะจะได้นำผลประเมินและความคาดหวังของนิสิตไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ขอให้นิสิตทุกท่าน เข้าร่วมประเมินโดยพร้อมเพียงกัน ภายในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08:30 น. (ขยายเวลาแล้ว) เพื่อที่ทางคณะจักได้สรุปผลประเมินและความต้องการของนิสิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริการนิสิต กายภาพ และกิจการนิสิต ในรอบปีงบประมาณ 2560 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559) ต่อไป

>>> unnamedคลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบประเมิน <<<

สำหรับนิสิตผู้เข้าร่วมสำรวจและทำการประเมินฯ ในแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ และ 1 หน่วยชั่วโมง

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์