นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) ปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) ปีการศึกษา 2561 256

นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จะทำการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้อาจารย์ใช้กระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณนวรัตน์  สามารถ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต โทร. 646142

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์