พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 401

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  และมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ รวมทั้งเสนอแนวคิดเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ปัจจุบันบุคลากรของภาควิชาฯ กำลังดำเนินโครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้มาตรวัดรังสีทางชีวภาพทางด้านการแพทย์ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศต่อไป

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ของทั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ และเป็นการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพเพิ่มเติม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์