โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant-fungus interactions, molecular detection, identification and quantification of fungal toxigenic species using Fusarium as a model

ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant-fungus interactions, molecular detection, identification and quantification of fungal toxigenic species using Fusarium as a model 37

Workshop_FungalToxin (1)

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant-fungus interactions, molecular detection, identification and quantification of fungal toxigenic species using Fusarium as a model วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 2,000 บาท และนิสิต นักศึกษา 1,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://genetics.sci.ku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/workshopFusarium.pdf

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์