กิจกรรม “Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum”

ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum” 714

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum”
หัวเรื่อง (Theme) “นวัตกรรมยางพารา”
จัดโดยคณะทำงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 1. เป็นเวทีให้คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมานำเสนอเพื่อให้เกิดการผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 2. เป็นเวทีของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ แสดงออกถึงการพัฒนาแนวความคิดทางนวัตกรรม

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

 

เมื่อมีทีมที่สมัครครบ 7 ทีมที่ถูกต้องตามระเบียบที่แจ้งมา ทางหน่วยงานผู้จัดงานจะประกาศทีมที่สามารถเข้าไปนำเสนองานได้ โดยทุกคนในทีมต้องขึ้นไปนำเสนอ ให้ครบเวลาทีมละ 5 นาที

 

    

กำหนดการ

08:30 ลงทะเบียน
09:00 พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09:15 การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์

 • การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง โดย ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ ภาควิชาเคมี
 • จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด โดย รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี
 • สารประกอบยางธรรมชาติที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า โดย ดร.ณัฐสมน เพชรแสง ภาควิชาวัสดุศาสตร์
 • การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ไก่ในผลิตภัณฑ์ยาง โดย ผศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมี ภาควิชาฟิสิกส์
10.00 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 กิจกรรมพัฒนาแนวความคิดทางนวัตกรรมของนิสิต ในหัวเรื่อง (Theme) “นวัตกรรมยางพารา”

 • นิสิตระดับปริญญาตรี 7 กลุ่มๆ ละ 2-3 คน โดยแต่ละกลุ่มต้องมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 7 กลุ่มๆ ละ 2-3 คน โดยแต่ละกลุ่มต้องมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน
 • แต่ละกลุ่มให้เวลาในการนำเสนอ 5 นาทีสำหรับสไลด์ 1-3 แผ่น
 • แนวคิดในการนำเสนอ: ตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ความใหม่ของแนวความคิด การใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมที่เสนอ
 • รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สำหรับนิสิตในแต่ละระดับ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สำหรับนิสิตในแต่ละระดับ
12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290