ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท ภาควิชาพันธุศาสตร์ วท.มก.

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท ภาควิชาพันธุศาสตร์ วท.มก. 433

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโทของภาควิชาพันธุศาสตร์ นางสาวมันทิรา สุขเสริฐ ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ไปทำวิจัยที่ John Innes Centre ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 6 เดือน

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์