การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง “Empowering Agricultural Research through (meta) genomics”

ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง “Empowering Agricultural Research through (meta) genomics” 290

Website : http://metagenomics.sci.ku.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Australia กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง “Empowering Agricultural Research through (meta) genomics” ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน Agricultural Bioinformatics และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทยดังนี้

  • ค่าลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย (18 มิถุนายน 2561) จำนวน 1,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ (18 – 21 มิถุนายน 2561) จำนวน 6,500 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี Metagenomics 2018

เลขที่บัญชี 069-2-68119-0

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์