6 – 10 เมษายน 2561 – การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศครั้งที่ 15 (The 5th Thailand Biology Olympiad)

ปิดความเห็น บน 6 – 10 เมษายน 2561 – การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศครั้งที่ 15 (The 5th Thailand Biology Olympiad) 989

ในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผิดชอบกำกับดูแลการสอบคัดเลือก และบริหารจัดการค่ายอบรม ของ ศูนย์ สอวน. ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ย่อย สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ ศูนย์ย่อย สอวน. โรงเรียนศรีบุญญานนท์ อีกทั้งยังได้มอบหมายให้ทางภาควิชาสัตววิทยาร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์และภาควิชาพันธุศาสตร์ จัดการอบรม ทั้งเชิงปฏิบัติการ และ ภาคบรรยาย โดยได้ทำการคัดเลือก นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน. มก. เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศทั้งสิ้น 6 คน

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศครั้งที่ 15 (The 5th Thailand Biology Olympiad) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ซึ่งในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนั้น ทางศูนย์ สอวน. ได้นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 คน โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์ คือ อ.ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค และอาจารย์ผู้สังเกตการณ์ คือ อาจารย์ พีรนันท์ ยอดบ่อพลับ เป็นผู้ควบคุมดูแลร่วมพิจารณาจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน และร่วมตรวจสอบการให้คะแนนและการตัดสินรางวัลของเจ้าภาพอีกด้วย

ซึ่งในปีนี้นับว่าทางศูนย์ สอวน. มก. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ตัวแทนศูนย์ทุกคนต่างเป็นผู้มีอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างสูง การันตีได้จากเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 4 เหรียญ และรางวัลเกียรติยศอีก 2 รางวัล ดังนี้
เหรียญรางวัล : ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล โดย นายพศิน อินทรขาว (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) และเหรียญทองแดงอีก จำนวน 3 รางวัลได้แก่ น.ส.เขมอักษร นิ่มเย็น (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต), นายญาณันธร รักธรรม (รร.จุฬาภร์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี) และ น.ส.พันไมล์ วงศ์จินดานนท์ (รร.เตรียมอุดมศึกษา นนทบุรี)

รางวัลเกียรติยศ : ได้แก่ รางวัลคะแนนสอบภาคทฤษฎี สูงสุดระดับประเทศ และ รางวัลคะแนนสอบรวมสูงสุดในเขตภาคกลาง โดย นายพศิน อินทรขาว (รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) 

ในนามศูนย์ สอวน. มก. ขอขอบพระคุณทางคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ทั้งจากศูนย์ย่อยแต่ละโรงเรียน และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มก. รวมถึงทีมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้การดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้ ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศ และรายละเอียดผลการตัดสิน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TBO15PSU

     

 

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์