เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) 1985

เปิดรับสมัครนโยบายทุนสนับสนุนการทาวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาคุณภาพงานปัญหาพิเศษ และ สนับสนุนให้นิสิตได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานปัญหาพิเศษ ในการประชุมวิชาการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 31 มกราคม 2561

ปิดระบบรับสมัครขอรับทุน URMF แล้วค่ะ

ภาควิชารวบรวมส่งมาที่ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน

นโยบายตรวจสอบรายชื่อ

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์