การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์”

ปิดความเห็น บน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” 1198

01_090758

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” เพื่อให้ความรู้ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ให้ทราบถึงความสําคัญของสิทธิบัตร เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์ของนักวิจัยรวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานการวิจัยเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานนั้นและไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง  คงคาทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

11695900_408950632638970_5264062267946682812_n 11693844_408950942638939_4180081020000094110_n 11666077_408950715972295_8707116533756648548_n
11738044_408950589305641_1820306828010088087_n 11667312_408950805972286_5513914437872048807_n ipicture
attachSpeak
patent01b

ดาวโหลด (Downloads) เอกสารงานทรัพยสินทางปัญญา
https://kuservice.ku.ac.th/index_.php?action=download&part=4

patent02b

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://kuservice.ku.ac.th/index_mom57.php

patent03bตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.thaiipmart.com/productlist.php?uid=2644

   

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์