28 ธันวาคม 2560 – ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560

ปิดความเห็น บน 28 ธันวาคม 2560 – ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 297

ลิงค์ประกาศ http://qa.ku.ac.th/web2016/pdf/announceAward11.pdf

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 จำนวน 2 รางวัลดังนี้

 1. รางวัลพิเศษ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
  คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ จากโครงการบ่มเพาะคุณภาพของสํานักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project) ให้แกคณะวิทยาศาสตร์
 2. ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ผลงานการนำเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์
  รางวัลอนดับที่ 3
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  เรื่อง ระบบการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  โดย คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์