14 – 15 ธันวาคม 2560 — Hirosaki University Fair

ปิดความเห็น บน 14 – 15 ธันวาคม 2560 — Hirosaki University Fair 152

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Education and research activities for radiation sciences in Hirosaki University และ Hirosaki University Fair โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการผ่านการทำ MoU ระหว่าง Hirosaki University, Japan และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งจัดงานแนะนำมหาวิทยาลัย Hirosaki เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อให้กับนิสิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์