ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตระดับปริญญาเอก สาชาวิชาสถิติ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตระดับปริญญาเอก สาชาวิชาสถิติ 264

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวดาริกา แย้มรับบุญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาชาวิชาสถิติ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง “Zero Inflated Negative Binomial-Sushira Distributionand its Application” ในงานประชุมวิชาการ The 13th IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS  (ICMSA 2017) ณ  Universiti  UTARA MALAYSIA, Kedah ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร. อำไพ ทองธีรภาพ และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ. ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์

 

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์