26 ธ.ค. 60–ขอเชิญร่วม “งานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

ปิดความเห็น บน 26 ธ.ค. 60–ขอเชิญร่วม “งานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” 360

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ลานด้านข้างอาคารทวี ญาณสุคนธ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีพุทธศักราช 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร การแสดง ร่วมร้องเพลงต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้คณะฯ มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตามพันธกิจของคณะฯ ต่อไป

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์