28 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิดความเห็น บน 28 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 878

พิธีเปิดห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 341 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม (1) ภาพกิจกรรม (2)

ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร เป็นหนึ่งในสี่ศูนย์วิทยาการขั้นสูง ของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลุ่มวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาโนเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก  เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในงานวิจัย จึงอนุมัติให้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อให้การบริการงานวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ในการจัดซื้อ จำนวน 54 ล้านบาท

       กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Field Emission Transmission Electron Microscope รุ่น JEM-3100 (HR) เป็นเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้ accelerating voltage ได้สูงถึง 300 กิโลโวลต์  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านที่มีแหล่งกำเนิดลำอิเล็กตรอนชนิดฟิลด์อีมิสชันและมีสมรรถนะสูงที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์วิจัยโครงสร้างตัวอย่างได้ระดับ 0.1 นาโนเมตร  มีกำลังขยายมากกว่า 1,500,000 เท่า สามารถเลือกใช้ accelerating voltage ได้ที่ระดับ 100, 200 และ 300 กิโลโวลต์ และสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุบนพื้นผิวตัวอย่างจากพลังงานที่ปลดปล่อยจากธาตุเป็นรังสีเอ็กซ์ได้อย่างแม่นยำ
       สำหรับ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด UHR Thermal Field Emission Scanning Electron Microscope รุ่น JSM-76OOF จัดเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชันที่มีกำลังขยายสูงมาก  มีแหล่งกำเนิดลำอิเล็กตรอนชนิดฟิลด์อีมิสชันและควบคุมระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์  สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์วิจัยโครงสร้างและพื้นผิวตัวอย่างได้ถึงระดับ 1.0 นาโนเมตร มีกำลังขยายมากกว่า 1,000,000 เท่า  และสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุบนพื้นผิวตัวอย่างจากพลังงานที่ปลดปล่อยจากธาตุเป็นรังสีเอ็กซ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกัน

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558  ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร ยังได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 ล้านบาท รวมกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีก 4.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน TEM โดยได้รับความอนุเคราะห์บริเวณพื้นที่การก่อสร้างจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์