ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มก. เปิดให้บริการระบบจองคิวออนไลน์

ปิดความเห็น บน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มก. เปิดให้บริการระบบจองคิวออนไลน์ 7975

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและอำนวยความสะดวกในการจองคิวขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขอรับบริการ โดยจะเปิดระบบให้ผู้ขอรับบริการสามารถทดลองลงทะเบียนประวัติผู้ขอรับบริการ และสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560  เป็นลำดับแรก และเปิดทดลองใช้ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ยกเว้นเครื่อง SEM และ XRD ยังคงใช้ระบบจองแบบเดิม ซึ่งจะเปิดบริการจองออนไลน์ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้ขอรับบริการทุกท่าน โปรดศึกษาระเบียบการเข้ารับระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และขั้นตอนการเข้ารับบริการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจอีกครั้ง  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/sec/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 646155-156 e-mail: fsciequip_center@ku.ac.th

เนื่องจากเป็นการเปิดการจองในรูปแบบใหม่และอยู่ในช่วงทดลอง  ทางศูนย์เครื่องมือฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้มาล่วงหน้านี้

dotorange ระเบียบปฏิบัติการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ news

dotorange คู่มือการใช้งานระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ news

เว็บไซต์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์