23 Nov, 2017 — Invitation for IPB Delegation Visit, Indonesia

ปิดความเห็น บน 23 Nov, 2017 — Invitation for IPB Delegation Visit, Indonesia 53

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ

Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสถาบันคู่ความร่วมมือที่สำคัญ (Academic Partner) กับคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน โดยได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันมาโดยตลอด เช่น การส่งนิสิต นักวิจัย และคณาจารย์มาศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันและการส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์