18 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดโครงการ Research Community

ปิดความเห็น บน 18 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดโครงการ Research Community 77

พิธีเปิดโครงการ Research Community วิจัยเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับประรดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ประธาน) พร้อมด้วย ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร ์ และทีมนักวิชาการและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมให้ความรู้และรับฟังปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาทางแก้ไขและนำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อการกินดีอยู่ดีและเพิ่มมูลค่าทางเศรฐกิจ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับประรดตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Download ภาพกิจกรรม

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์