ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 366

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมยงยุทธ เจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์