โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น (Fundamental and Basic Operation of HPLC/MS)

ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น (Fundamental and Basic Operation of HPLC/MS) 471

ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์