วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ปิดความเห็น บน วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 240

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการงานวันพัฒนาและปลูกตนไม คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันเสารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันพัฒนาและปลูกตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสงเสริมความสามัคคีสรางจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตรทุกทานในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมประกอบกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยขอใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาใหคณะวิทยาศาสตรชองเราใหมีความสะอาดเกิดความรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

กําหนดการ
เวลา ๐๘:๓๐ น. พิธีเปดงาน ที่ลาน Love@SciKU ขางอาคารทวี ญาณสุคนธ
เวลา ๐๙:๐๐ น. เริ่มการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน
เวลา ๑๑:๓๐ น. ภาควิชารับอาหารกลางวัน (ขาวกลอง)

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์