คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 94

สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต นักศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยและประเทศชาติให้เติบโตต่อไป โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 11 แห่ง ที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ
11. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์