ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017)

ปิดความเห็น บน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017) 513
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017) วันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ที่โรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa จ.ระยองครับ โดย Full paper ที่ได้รับการตอบรับ (accepted) จะได้ตีพิมพ์ยังวารสารนานาชาติ “Journal of Physics : Conference Series (JPCS)” จาก IOP ที่อยู่ในฐาน ISI และ SCOPUS databases ครับ ตอนนี้ขยายเวลารับบทคัดย่อถึง 20 ก.พ. 2560 ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์