ฟรี !!! ค่าธรรมเนียม–ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดช่วงทดลองขอใช้บริการ เครื่อง BET Surface area analyzer ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น 3Flex Surface characterization, Georgia, USA

ปิดความเห็น บน ฟรี !!! ค่าธรรมเนียม–ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดช่วงทดลองขอใช้บริการ เครื่อง BET Surface area analyzer ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น 3Flex Surface characterization, Georgia, USA 789

ด่วน..จำนวนจำกัด…!!!!!!!!!  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เปิดช่วงทดลองขอใช้บริการ เครื่อง BET Surface area analyzer ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น 3Flex Surface characterization, Georgia, USA ฟรี !!! ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือโดยชำระเฉพาะค่าสาธารณูปโภค 50 บาทต่อชั่วโมง

มีเงื่อนไขดังนี้

  1. เปิดรับจำนวนจำกัด 20 ตัวอย่าง โดยบุคลากร 1 ท่าน สามารถส่งตัวอย่างได้เพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้น(เฉพาะบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  2. บุคลากรที่แสดงความจำนงจะต้องมีตัวอย่างปริมาณอย่างน้อย 0.2 กรัมต่อ 1 ตัวอย่าง และสามารถทนต่อความร้อนได้ 200 องศาเซลเซียสขึ้นไป ที่พร้อมขอใช้บริการและสามารถให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ทันที ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์กรณีตัวอย่างไม่พร้อมใช้บริการ
  3. เปิดลงทะเบียนและพร้อมส่งตัวอย่าง ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. เท่านั้น ณ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์กรณีหากมีผู้แสดงความจำนงเกินจำนวนที่กำหนด
  4. เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 นี้

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ติดต่อสอบถามโทร 5006E-mail: fsciequip_center@ku.ac.th

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์