การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

ปิดความเห็น บน การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด 1126

รายงานการเยี่ยมชมบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

โจทย์วิจัยที่ KTIS ยินดีให้งบประมาณสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกัน

 

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (KTIS; Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Ltd.)  โดยมีคุณอภิชาต นุชประยูร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรมของบริษัท KTIS เป็นผู้บรรยายถึงความเป็นมาของบริษัทและแนวทางการร่วมมือทำงานวิจัย

บริษัท KTIS เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ มีที่ตั่งอยู่ ณ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีกำลังการผลิตอ้อยบดรวม 88,000 ตันอ้อย/วัน และเป็นหนึ่งในสามเป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เน้นการผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบให้กับอุสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น บริษัทโคคาโคล่า บริษัทลิโพ และบริษัทเนสท์เล่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท KTIS ยังมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า 3 ธุระกิจโรงงานในเคลือ ได้แก่ โรงงานผลิตเอเทรนอน และโรงงานเยื่อกระดาษจากชานอ้อย และโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยได้ถึง 50 MW/วัน ซึ่งมากพอที่จะสามารถใช้ถายในโรงงานและเหลือขายให้กับการไฟฟ้า

คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับฟังขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานในเคลือของบริษัท KTIS และรับทราบปัญหาของการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าของของเหลือจากการผลิตตามวิสัยทัศน์ของบริษัท KTIS คือ “More Then Sugar” ภายหลังจากการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย คุณอภิชาต นุชประยูร เสนอแนวทางของการทำ MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับบริษัท KTIS ในการร่วมตกลงในบรรดาสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่จะเกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัท KTIS มีความยินดีที่จะให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ยื่นโครงการวิจัย เพื่อขอรับบทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจากบริษัท KTIS เพื่อแก้ไขปัญหาใน 5 กลุ่มการผลิตของ KTIS

 

คณาจารย์ที่มีความสนใจยื่นโครงการวิจัย เพื่อขอรับบทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจากบริษัท KTIS สามารถส่งขอเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยเงื่อนไขในการพิจารณาการสนับสนุนการวิจัย มีได้ทั้ง 3 กรณี ได้แก่

 • กรณีที่โครงการวิจัยได้ทุนวิจัยจากภาครัฐ 100% บริษัท KTIS สนับสนุนวัสดุในการวิจัย
 • บริษัท KTIS สนับสนุนทุนวิจัยบางส่วน
 • บริษัท KTIS ให้การสนับสนุนทุน 100%

การเลือกพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจะเลือกจากหัวข้องานวิจัยที่บริษัท KTIS สนใจ เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำการศึกษา รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาที่พบ การได้รับทุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ ช่วยให้ง่ายขึ้นต่อการพิจารณาร่วมทำโครงการ ทั้งนี้หากโครงการใดที่ต้องการสิทธิประโยชน์ 100% จะมีการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกรณีของหัวข้อการวิจัย

ติดต่อต่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำเพชร ทับทิมศรี: ktis-rd@ktisgroup.com, looknam1612@gmail.com 

หัวข้อวิจัยที่บริษัท KTIS ให้ความสนใจ

Research topics of interest Line material

 1. อ้อยมีคุณภาพความหวานต่ำช่วงต้นฤดูหีบ
 • คัดเลือกพันธุ์อ้อยใหม่ที่สะสมน้ำตาลเร็วในพื้นที่เขตส่งเสริมฯ
 • การจัดการธาตุอาหาร
 • การใช้สารเร่งการสุก
 • การกำหนดชนิดอ้อยในการเก็บเกี่ยว
 1. การบำรุงรักษาอ้อยตอ
 • การบริหารจัดการอ้อยตอเพื่อเร่งการเกิดรากใหม่จากหน่อในอ้อยตอ
 1. dextran ในกระบวนการผลิตน้ำตาล
 • ผลึก Sucrose ที่มีการปนเปื้อน Dextran
 • ศึกษาจุลินทรีย์ควบคุม Leuconostoc mesenteroides ในสภาพไร่

Research topics of interest Line Bio (EPC/EPPCO)

 1. การนำกากปูนขาว (Lime) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. การย่อยสลายของภาชนะที่ทำจากเยื่อกระดาษ (ออกเป็นใบรับรองหรือผลการทดสอบ)
 3. การสูญเสียชานอ้อยระหว่างการกองเก็บ (Bagasse Storage loss)

ชานอ้อยที่ถูกลำเลียงมาจาก โรงงานน้ำตาล KTIS จะถูกลำเลียงขึ้น Stacker เพื่อโปรยชานอ้อยและพรมน้ำ ให้มีความชื้นที่ 80 % เพื่อรักษาคุณภาพของเส้นใยและช่วยลดฝุ่นจากขุยอ้อย (Pith) แต่ระหว่างการกองเก็บจะเกิดการสูญเสียเส้นใยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 1. การผลิต BIOGAS จากระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Treatment) รับน้ำเสียจากกระบวนการล้างชานอ้อยและรีดตะกอนมีประมาณ 7,000 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าความสกปรกในรูป COD (Chemical Oxygen Demand) ประมาณ 4,500 มก./ล. นำมาบำบัดภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน

Research topics of interest Line Bio (Fertilizer)

 1. การวิจัยผลิตวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำหรือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยใช้น้ำ Digestate จากบ่อผลิต Biogas เป็นวัตถุดิบ
 • ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ
 • วิธีการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดระยะเวลาในการผลิต และอัตราที่เหมาะสมต่อการใช้ในพื้นที่เกษตร
 1. การวิจัยการใส่เถ้าถ่านหินหรือเถ้าชานอ้อยหรือกากปูนขาวสำหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
 2. การวิจัยเพื่อหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์เช่น เพิ่ม N และ P

การเพิ่มมูลค่าของของเหลือจากการผลิต

TOTAL WASTE of KTIS GROUP

 1. น้ำเสีย จำนวน 3,909,605 ลบ.ม.ต่อปี
 2. ตะกอนขี้หม้อกรอง (Filter cake) จำนวน 245,240 เมตริกตันต่อปี
 3. ขี้เถ้า (Ash) จำนวน 74,400 เมตริกตันต่อปี
 4. กากปูนขาว ปริมาณ 180 ตัน/วัน ที่ความชื้นประมาณ 45 %
 5. Pith จากชานอ้อย ปริมาณ 100 ตัน/วัน ที่ความชื้นประมาณ 90 %
 6. Sludge จากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ 450 ตัน/วัน ปริมาณที่ความชื้นประมาณ 85 %
 7. น้ำ Spent wash จากการผลิตเอทานอล จำนวน 0 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ไม่มีเนื่องจากไม่ได้ discharge จากกระบวนการนี้ โดยน้ำ Spent wash ทั้งหมดจะส่งเข้าบ่อเก็บเพื่อส่งไประบบ Biogas ต่อไป

 1. น้ำกากส่าที่ผ่านการหมักผลิตไบโอแก๊ส (Digestate) จำนวน 660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์