ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปิดความเห็น บน ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 124

ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับแหล่งทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนี้
1. ทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery โดยให้ความสำคัญกับโจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคแอลไซเมอร์ เป็นต้น
– เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับเต็มระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยส่งข้อเสนอโครงการในรูป PDF ไฟล์ มาทางอีเมล์ sujaree@trf.or.th
–  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2278-8252 (สุจารี)

ศึกษารายละเอียดได้ที่ :: http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10416:201701250923&catid=232&Itemid=290
2. ทุนวิจัยในความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Biodiversity โดยมีการกำหนดหัวข้อหลัก 3 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) 3) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)
– เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยส่งเอกสารเชิงหลักการในรูป PDF ไฟล์ มาทางอีเมล์ saengpetch@trf.or.th
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2278-8254 (แสงเพ็ชร)

ศึกษารายละเอียดได้ที่  :: http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10370:201701191645&catid=232&Itemid=290

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์