สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561

ปิดความเห็น บน สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561 178

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี MOU กับ สทป. และคณาจารย์จาก รร.เหล่าทัพ ประจำปี งป. 61

Click เพื่อดูเงือนไข คุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้าราชการทหาร

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพลเรือน

โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่แนบมาด้วยแล้ว (ไฟล์แนบ) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  

 

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์