พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดตั้งสำนักงาน Yamaguchi University International Collaboration Office, YUICO

ปิดความเห็น บน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดตั้งสำนักงาน Yamaguchi University International Collaboration Office, YUICO 41

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Agreement on the Cooperation for Establishment of the Joint Degree Program ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ Yamaguchi University International Collaboration Office (YUICO) ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Masaaki Oka อธิการบดี รวมทั้งบุคลากรจาก Yamaguchi University เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้อง 4125 อาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมให้การต้อนรับนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา  มาลาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพเพิ่มเติม :: https://www.facebook.com/pg/SciActivity

15123095_587648914769140_5603185035662115672_o

15123082_587649878102377_1861254920906451990_o15111125_587649574769074_7690329496253381692_o

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์