ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการใน โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการใน โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 189
บบคำร้องขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกเวลาราชการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มขอสนับสนุน

STTplanBoot

bdonation

เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาคณะ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จึงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ (วทท ๔๒) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว ในหัวข้อ ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future” ในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ งานวิจัย การปาฐกถา และการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ Prof. Dan Schectman ชาวอิสราเอล ในการเป็น Premier Keynote Speaker ในหัวข้อ “Quasi-Periodic Crystals – A Paradigm Shift in Crystallography” พร้อม Executive Dinner and Dialogue with Nobel Laureate ในหัวข้อ “Why should we teach Technological Entrepreneurship in Universities” และการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Innovation, Through the Eyes of Science-Industrial Partnerships” สำหรับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม วทท 42 มีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน จากทุกสาขาอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

หากท่านประสงค์สนับสนุนโครงการ โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.scisoc.or.th/stt/exhibitors
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นางนิภาศิริ ทัพไชย โทร.๐๘๘-๑๖๐-๙๒๐๙ หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ ๐๘๖-๘๓๕-๙๖๕๐
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ ต่อ ๑๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Tagged with: ,

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์