พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์

ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ 728

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
“การวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ระหว่าง
บริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มิถุนายน 2559

               บริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่ทันสมัยรายหนึ่งของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในการสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพื่อการวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา
2. เพื่อการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา

               โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้มีการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยไปพร้อมกันด้วย ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หาญหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามของคณะวิทยาศาสตร์ และ คุณธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ เป็นกรรมการและผู้ลงนามของบริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัดรวมถึงพยานที่มาร่วมงาน คือ คุณพิธาน จิตชินะกุล ผู้จัดการโครงการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา อรัญชัยยะ รองหัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ ดร.พิมสิรี สุวรรณะ และดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์

สำหรับแผนงานวิจัยนี้ ทางบริษัท เทรเชอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติงบประมาณ 3,050,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างยั่งยืน สามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพระดับสากล และที่สำคัญจะเป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

IMG_2692 IMG_2699
IMG_2657

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์