ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 445

02-210159micro

รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระปี 2559-2560

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์