ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 2

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 2 204

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 2
ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์