ทุนสำหรับนิสิตเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563

ปิดความเห็น บน ทุนสำหรับนิสิตเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 117

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมคัดเลือกให้รับทุนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน ในภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวน 60,000 บาท สำหรับการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องมีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์หรือผู้ประสานงานในประเทศไต้หวันก่อนยื่นเสนอขอทุนดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาข้อมูลจากเวปไซต์: https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=19209

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์