[วิเทศสัมพันธ์]​: เปิดใช้งานระบบจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตแบบ Online (STAR)

ปิดความเห็น บน [วิเทศสัมพันธ์]​: เปิดใช้งานระบบจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตแบบ Online (STAR) 102

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์แบบ Online (STAR) เพื่อลดการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยระบบดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะนิสิตปัจจุบันที่ไม่ได้รับทุนพสวท. และทุนเรียนดี (ผู้รับทุนทั้ง 2 ประเภทโปรดติดต่อขอทำเรื่องเดินทางไปต่างประเทศที่ศูนย์สารสนเทศนิสิต งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์)

จึงขอเชิญนิสิตที่ต้องการจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศใช้งานระบบ STAR โดยศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่เวปไซต์: http://bit.ly/2kqP8zr

 

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์