7 ต.ค. 62 -​เปิดให้บริการเครื่อง Nano LC- Quadrupole –Time of Flight High Resolution Mass Spectrometer เรียบร้อยแล้ว

ปิดความเห็น บน 7 ต.ค. 62 -​เปิดให้บริการเครื่อง Nano LC- Quadrupole –Time of Flight High Resolution Mass Spectrometer เรียบร้อยแล้ว 23

เรียน ผู้ขอใช้บริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ทำการซ่อมบำรุงเครื่อง Nano LC- Quadrupole –Time of Flight High Resolution Mass Spectrometer เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์