การรับสมัครนิสิตจากประเทศไต้หวัน

ปิดความเห็น บน การรับสมัครนิสิตจากประเทศไต้หวัน 32

ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตไปแลกเปลี่ยน ณ National Chiao Tung University, Taiwanโดยมีรายละเอียดตาม Link: https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange
ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ inter-sci@ku.th
Deadline 27 ก.ย. 62

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์