การรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี 2563

ปิดความเห็น บน การรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี 2563 274


คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิเทศและศูนย์นานาชาติสัมพันธ์ (IRC) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ

ผู้สมัครโปรดศึกษาข้อมูลของโครงการโดยเข้าเวปไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ มก: http://bit.ly/2k1VAwI

และศึกษาขั้นตอนการสมัครโดยเข้าเวปไซต์ http://bit.ly/2mdiyBz

ทั้งนี้โปรดส่งบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมให้เข้ารับทุนและดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โทรภายใน 646121 Email: rattapan.t@ku.th

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์