27 ก.ย. 62 – ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษียณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ปิดความเห็น บน 27 ก.ย. 62 – ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษียณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 186

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณโถง อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงกตเวทิตาจิตต่อบุคลากร จำนวน ๑๓ ท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์