ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเเละเทคโนโลยี

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเเละเทคโนโลยี 142

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมทุกท่าน และในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคะเเนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะและมหาวิทยาลัยคือ 4.00 จากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเเละเทคโนโลยี

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์