คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง”

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง” 55
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ “วิจัยไทย ขึ้นหิ้ง หรือขึ้นห้าง” เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม 341 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี  เพื่อสร้างแนวทางในการยกระดับงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีคุณภาพ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมทั้งในแง่ของการพัฒนาสังคมและเชิงพาณิชย์ โดย ดร.ปริญญ์  พานิชภักดิ์  รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์
ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คนดร.ปริญญ์ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการและนักวิจัยไม่ค่อยมีโอกาสหรือไม่มีช่องทางที่ได้มาพบปะกันมากนัก ทั้งที่งานวิจัยขึ้นหิ้ง หลายงานวิจัยเป็นงานที่ดี  ดังนั้น การที่งานวิจัยจะขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพของงานวิจัย  เพียงแต่งานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับกระแสของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมโลก  จะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการนำพางานวิจัย “ขึ้นหิ้ง” ไปสู่ งานวิจัย “ขึ้นห้าง”
“ดร.ปริญญ์  พานิชภักดิ์”
รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ – กล่าวเปิดงาน

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์