คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน 40

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์