ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการเครื่อง NMR และควบคุมดูแลวัสดุ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการเครื่อง NMR และควบคุมดูแลวัสดุ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน 41

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์